Säännöt

SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT ry SÄÄNNÖT  

Nimi:                        Suomussalmen Urheiluampujat ry
Kotipaikka:               Suomussalmi
Osoite:                     Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Rekisterinumero:     93.105
Merkitty rekisteriin:  17.10.1966
Jäljennös annettu:   07.01.2012

1§ Yhdistyksen nimi on
Suomussalmen Urheiluampujat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Suomussalmen kunta Kainuun maakunnassa. Yhdistys on perustettu maaliskuun 13 päivänä vuonna 1966. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomussalmen kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää urheiluammunnan harrastusta yhdistyksen toiminta-alueella siten että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä olisi mahdollisuus harrastaa sitä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, sekä edistää urheiluammunnan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä ylläpitää ja edistää kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
1. Tarjoamalla jäsenilleen

  • urheiluammuntaan kuuluvaa kilpailu-, harjoitus-, valmennus-, koulutus- kurssi-, nuorisotoimintaa
  • kunto- ja terveysliikuntaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa 

2. Kiinnittämällä ehdostuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota uheiluammuntaa koskeviin sekä vaikuttamalla omatoimisesti urheiluammunnan kehittämiseen sekä urheiluammunnassa tarvittavien ampumaratojen ja muiden toimintaan liittyvien kilpailu- ja harjoituspaikkojen hankkimiseen, hallinnoimiseen ja ylläpitämiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Hankkimalla tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisen luvan saatuaan 
1. Omistaa, hallita ja ylläpitää ampumaratoja
2. Hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia sekä keräyksiä ja arpajaisia 
3. Harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa
4. Välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta valmiita tehdastekoisia patruunoita ja  
    patruunoiden jälleenlataamiseen tarvittavia tehdastekoisia komponentteja
6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia 
    kiinteistöjä

4 § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistys noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se kulloinkin on.Yhdistyksen jäsenyys järjestöihin ja yhteisöihin päätetään yhdistyksen syyskokouksen esityslistan 10. kohdassa.

5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. 

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen- tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Vuosijäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa yhdistyksen yhden kalenterivuoden toiminta-ajalle kohdistuvalla jäsenmaksulla. 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen
1. Suorittamaan yhdistyksen ampumarata-, toimitsija- ja toimintavelvoitteita sekä ratamaksuja  yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistaman määrän 
2. Tallentamaan ja antamaan tietoja yhdistykselle ja/tai ampuma-asekouluttajalle sekä aselupa- viranomaisille omasta urheiluammunnan harrasteaktiivisuudestaan sen mukaan mitä tästä asiasta säädetään kulloinkin voimassaolevassa ampuma-aselaissa, ampuma-aseasetuksessa ja Poliisiministeriön ohjeissa Poliisilaitoksille.
3. Ilmoittamaan yhdistykselle kulloinkin voimassaolevan osoitteensa.

6 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen;
     1. On jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
     2. On muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
     3. On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 
     4. Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
     5. Toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.  

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.  

Dopingrikkomuksia ovat:  

Kielletty aine, tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
Kieltäytyminen dopingtestistä, dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, dopingtestin manipulointi, dopingaineiden hallussapito, dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen ja dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena: 

Kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto tai kirjallinen varoitus.Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: 

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen, julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena tai tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu  

Urheiluhuijaus
Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi, tuloksista etukäteen sopiminen  

Vedonlyönti
Vedonlyönti omasta kilpailusta 

Lahjonta
Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi 

Sukupuolinen häirintä
Sukupuolinen häirintä on ei-toivottua ja yksipuolista sekä miehiin että naisiin kohdistuvaa ja kohteeksi joutuneen henkilön omakohtaisesti kokemaa joko toisen tai saman sukupuolen taholta tapahtunutta:
- häirintää, ahdistelua tai fyysistä koskettelua
- ilmeitä tai eleitä jotka kohde kokee häneen kohdistuvaksi sukupuolisesti loukkaavaksi teoksi 
- kaksimielisiä puheita,ehdotuksia, vitsejä ja huomautuksia jotka kohde kokee hänen sukupuolisuuteensa kohdistuvaksi ja henkilökohtaisesti loukkaavaksi 
- kohteen fyysiseen olemukseen, pukeutumiseen tai yksityiselämään kohdistuvat asiattomat huomautukset, vihjaukset, puheet tai kysymykset
- yhdistyksen omistamilla, sen hallinnoimilla tai ylläpitämillä ampumaradoilla, harjoituspaikoilla, 
kiinteistöissä, kilpailu- tai suorituspaikoilla sekä tilapäiseen yhdistyksen toimintaan varatuilla kiinteistöillä tai muilla yhdistyksen toimintaan selkeästi yhdistettävillä paikoilla esille asetettuja 
miehiä tai naisia sukupuolisesti loukkaavia kuvia, tekstejä tai muuta materiaalia.
- yhdistyksen toimintaan liittyvä kaikki viestintä koskien kirjeitä, valokuvia, puhelin- ja sähköpostiviestejä  

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.
Yhdistyksen hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää yhdistyksen jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, kannattajajäsenmaksujen, vuosijäsenmaksujen ja ratamaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. 

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä hänet ainaisjäseneksi sillä perusteella että hän on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. 

10 § Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa ja syyskokous loka - joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää yhdistyksen hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivääennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin. 

11 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksen asiat 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
     a)puheenjohtaja
     b)sihteeri
     c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
     d)ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen 

Syyskokouksen asiat 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
      a) puheenjohtaja
      b) sihteeri 
      c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
      d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja-,vuosijäsen- ja ratamaksujen suuruus sekä päätetään yhdistyksen jäsenten ampumarata-, toimitsija-, ja toimintavelvoitteista seuraavalle toimintakaudelle.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi jäsenten keskuudesta yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan (yksi) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
11. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilövalinnoissa

12. Päätetään mitkä urheiluammuntalajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena

13. Päätetään miten sääntöjen 10 § mukainen yhdistyksen kokouskutsu julkaistaan tulevana  toimintakautena
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Kokouksen päättäminen 

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

12 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

13 § Pöytäkirja
Yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.Yhdistyksen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, ainaisjäsenellä ja kannattajajäsenellä on yksi ääni. Vuosijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

15 § Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenistä eroaa puolet arvan perusteella. Yhdistyksen hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksen hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt jotka voidaan valita myös yhdistyksen hallituksen ulkopuolelta.Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet yhdistyksen hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti 

1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Vastata yhdistyksen taloudesta
5. Pitää jäsenluetteloa
6. Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 

16 § Tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

17 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri sekä henkilöt, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, kukin yksin.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

18 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. 

19 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

20 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta. 

21 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen
Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen urheiluammuntaa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

22 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.